Skip to main content

Zasady Etyki Bankowej

Bank Spółdzielczy w Poddębicach przestrzega zasad dobrej praktyki bankowej, uchwalonej przez Walne Zgromadzenie Związków Banków Polskich stanowiący Kodeks Etyki oraz przestrzega norm zawartych w Kanonie Dobrych Praktyk Rynku Finansowego rekomendowanego przez Komisję Nadzoru Finansowego.