Skip to main content

Ład Korporacyjny

OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU
ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO DLA INSTYTUCJI NADZOROWANYCH
PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W PODDĘBICACH

Zarząd Banku Spółdzielczego w Poddębicach oświadcza, że Bank Spółdzielczy w Poddębicach i jego organy
w zakresie swoich kompetencji stosują od dnia 01.01.2015 r. Zasady Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych, przyjętych uchwałą Komisji Nadzoru Finansowego Nr 218/2014 z dnia 22 lipca 2014 roku (Dz. Urz. KNF poz. 17), stanowiące Załącznik do niniejszego oświadczenia.

Jednocześnie Zarząd Banku Spółdzielczego w Poddębicach informuje o odstąpieniu od stosowania częściowo Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych, a mianowicie:

  • § 8 ust. 4 Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych w części dotyczącej „zapewnienia możliwości elektronicznego aktywnego udziału
    w posiedzeniach organu stanowiącego.”

Uzasadnienie:

Powołując się na zasadę proporcjonalności wynikającą ze skali, charakteru działalności oraz specyfiki działalności prowadzonej przez Bank, odstępuje się od przestrzegania zasady dotyczącej umożliwienia elektronicznego udziału wszystkim członkom w posiedzeniach organu stanowiącego. W ocenie Banku spełnienie powyższej zasady nie znajduje zastosowania przy uwzględnieniu specyfiki działalności banku spółdzielczego, którego większość właścicieli stanowią mieszkańcy lokalnego środowiska. Ponadto zgodnie ze Statutem Banku zawiadomienia członków o czasie, miejscu i porządku obrad Zebrania Przedstawicieli wysyłane są za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub listem poleconym, co najmniej 21 dni przed terminem obrad. Tak uregulowany sposób informowania członków Banku gwarantuje możliwość ich osobistego uczestnictwa w Zebraniu Przedstawicieli. Bank nie jest przygotowany pod względem technicznym i organizacyjnym do wykonywania tej zasady. Dodatkowo jej wprowadzenie wiąże się ze znacznymi kosztami, które w ocenie Banku są nieuzasadnione. Powyższe uzasadnia rezygnację z organizacji posiedzeń organu stanowiącego poprzez zdalny, elektroniczny udział członków.”

  • zasad określonych w § 22 ust. 1 – dotyczących niezależności członków organu nadzorującego – Rady Nadzorczej.

Uzasadnienie:

Zgodnie z Ustawą z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze, do organów spółdzielni mają prawo być wybierani jej członkowie. W związku
z powyższym Bank uznaje, że zasady określone w przytoczonych przepisach, dotyczące niezależności członków organu nadzorującego, nie znajdują zastosowania do banku funkcjonującego w formie spółdzielni, jakim jest Bank”

  • zasad określonych w Rozdziale 8 w zakresie dot. komórki audytu wewnętrznego.

Uzasadnienie:

Bank, jako uczestnik systemu ochrony, o którym mowa w art. 22b ust. 1 Ustawy z dnia 7 grudnia 2000 r. o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających, na podstawie umowy systemu ochrony, powierzył czynności kontroli wewnętrznej, o której mowa w art. 9c ust. 2 pkt 3 – Prawo bankowe, organowi zarządzającemu systemem ochrony. W Banku nie powołuje się więc osoby kierującej komórką audytu wewnętrznego,

  • zasad określonych w Rozdziale 9 (§ 53-57) – „wykonywanie uprawnień
    z aktywów nabytych na ryzyko klienta”

Uzasadnienie:

Bank nie wykonuje działalności w zakresie określonym w Rozdziale 9 ZŁK.”

 

Zarząd Banku Spółdzielczego w Poddębicach