Skip to main content

Maksymalna kwota wypłaty w granicach zwykłego zarządu

Maksymalna kwota wypłat w granicach zwykłego zarządu z rachunku prowadzonego dla osoby małoletniej lub ubezwłasnowolnionej

Za czynności dokonywane w ramach zwykłego zarządu uważa się wypłaty nieprzekraczające w okresach miesięcznych kwoty dwukrotnego minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w danym roku, określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 13 września 2022 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzeniu za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej. Od 01.01.2024 roku kwota ta wyniosła 8.484,00 zł, a od 01.07.2024 r. będzie wynosić 8.600,00 zł.