Skip to main content

RODO

Bank Spółdzielczy w Poddębicach przekazuje Państwu informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych:

Co to jest RODO?

Jest to Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE. L z 2016 r., Nr 119, str. 1)

Jaki jest cel RODO?

Celem regulacji jest zapewnienie swobodnego przepływu danych osobowych pomiędzy państwami członkowskimi oraz ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych na terenie całej Unii Europejskiej.

Kto jest Administratorem moich danych osobowych?

Administratorem Pani/ Pana danych osobowych będzie Bank Spółdzielczy w Poddębicach, z siedzibą 99-200 Poddębice, ul. Łódzka 33, którego akta rejestrowe są przechowywane w Sądzie Rejonowym dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpisany do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000039404, NIP 828-00-03-209, REGON 000502919, dane kontaktowe Banku: tel. +48 43 678 37 00, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Skąd Bank posiada moje dane?

Źródłem Pani/ Pana danych osobowych są wnioski, zawarte z Bankiem umowy, natomiast w przypadku pozyskiwania danych osobowych w sposób inny niż od osób, których dane dotyczą, źródłem danych są osoby trzecie.

W jakim celu Bank przetwarza moje dane?

Bank przetwarza Pani/ Pana dane osobowe w celu:

 1. podjęcia działań przed zawarciem umowy oraz
  w celu realizacji umowy, w tym w celu dokonania badania zdolności kredytowej   i analizy ryzyka kredytowego,
 2. w pozostałych celach związanych z prowadzoną   działalnością bankową, w tym wypełniania obowiązków prawnych ciążących na   Banku, dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzenia działalności oraz w celu   sprzedaży i marketingu bezpośredniego,
 3. gdy jest to niezbędne do wykonania zadania   realizowanego w interesie publicznym,
 4. wewnętrznych celów administracyjnych Banku, w tym   analizy portfela kredytowego, statystyki
  i raportowania wewnętrznego w Banku,
 5. w celu wskazanym w treści udzielonej przez Panią/   Pana zgody.

Jakie prawa mi przysługują?

Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz   otrzymania ich kopii,
 2. prawo sprostowania (poprawiania)   swoich danych,
 3. prawo usunięcia danych, ograniczenia   przetwarzania danych,
 4. prawo wniesienia sprzeciwu wobec   przetwarzania danych,
 5. prawo przenoszenia danych,
 6. prawo wniesienia skargi do organu   nadzorczego.

Jak długo moje dane będą przechowywane przez Bank?

Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów,
w których dane te są przetwarzane: przez okres trwania umowy oraz po zakończeniu umowy w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Banku, w tym dochodzenia ewentualnych roszczeń, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

W przypadku przetwarzania danych na podstawie udzielonej zgody – do czasu wycofania zgody.

Kto jest odbiorcą moich danych?

Pani/ Pana dane mogą być udostępniane następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych:

 1. Biuro Informacji Kredytowej S.A.,
 2. Centrum Prawa Bankowego i Informacji Sp. z o.o.,
 3. Związek Banków Polskich,
 4. Ministerstwo Finansów, w tym Generalny Inspektor   Informacji Finansowej,
 5. Komisja Nadzoru Finansowego,
 6. biura informacji gospodarczej,
 7. spółki Grupy BPS,
 8. banki, instytucje kredytowe i inne upoważnione   podmioty na podstawie przepisów prawa,
 9. podmioty,    którym Bank powierzył przetwarzania danych osobowych na podstawie umów   powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).

Jak mogę skontaktować się z Inspektorem ochrony danych?

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Banku Spółdzielczym w Poddębicach jest Wojciech Iwanow. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych możliwy jest pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie na adres naszej siedziby.

Do kogo mogę wnieść skargę?

W przypadkach uznania, iż przetwarzanie Pani/ Pana danych narusza przepisy RODO przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zasady rozpatrywania wniosków dotyczących obsługi praw klienta w zakresie danych osobowych

Klient indywidualny i klient instytucjonalny (osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba fizyczna prowadząca indywidualne gospodarstwo rolne, spółka cywilna, spółka partnerska, spółka jawna) Banku Spółdzielczego w Poddębicach jest uprawniony do złożenia wniosku w zakresie obsługi praw klienta wynikających z Rozporządzenia 679/2016 (RODO), a Bank zobowiązany jest do jego rozpatrzenia według poniższych zasad:

 1. Klient może zgłosić wniosek do Banku w każdej chwili.
 2. Bank rozpatruje wniosek złożony przez klienta Banku lub osobę działającą w jego imieniu:
 3. w ciągu miesiąca, licząc od dnia otrzymania żądania,
 4. w przypadku, gdy żądanie lub liczba żądań klienta ma skomplikowany charakter, termin udzielenia odpowiedzi może zostać wydłużony o kolejne dwa miesiące. W terminie miesiąca od otrzymania żądania Inspektor ochrony danych informuje klienta o przedłużeniu terminu, z podaniem przyczyn opóźnienia,
 5. w przypadku niepodjęcia działań w związku z żądaniem klienta, Inspektor ochrony danych niezwłocznie – najpóźniej w ciągu miesiąca od otrzymania żądania, informuje klienta o powodach niepodjęcia działań oraz możliwości wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz skorzystania ze środków ochrony prawnej przed sądem.
 6. Klient może złożyć wniosek wyłącznie z wykorzystaniem formularza opracowanego przez Bank. Formularz wniosku dostępny jest na stronie internetowej Banku lub w jednostkach organizacyjnych Banku. Wniosek klienta zawiera dane adresowe oraz rodzaj i szczegóły żądania.
 7. Klient może złożyć wypełniony wniosek w każdej jednostce organizacyjnej Banku.
 8. Jednostka organizacyjna Banku obsługuje wniosek klienta tylko w zakresie obowiązku informacyjnego (udziela informacji klientowi), prawa do cofnięcia zgody na cele marketingowe oraz prawa do sprostowania (aktualizacji danych). W przypadku pozostałych praw klienta, obsługę wniosku realizują dedykowani pracownicy Centrali Banku (pracownik jednostki organizacyjnej Banku w tym celu przesyła zeskanowany wniosek klienta na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).
 9. Bieg terminu rozpatrywania wniosku rozpoczyna się od dnia otrzymania przez Bank żądania klienta.
 10. Klient uprawniony jest do złożenia reklamacji w przypadku niedotrzymania terminu udzielenia odpowiedzi przez Bank. Informacja o trybie zgłaszania reklamacji dostępna jest na stronie internetowej Banku.
 11. W imieniu Banku, Inspektor ochrony danych  udziela klientowi odpowiedzi na piśmie, listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.
 12. Bank nie pobiera żadnych opłat i prowizji za przyjęcie i rozpatrzenie pierwszego wniosku.
  Jeżeli częstotliwość wniosków klienta jest większa, niż jeden wniosek w ciągu trzech miesięcy, Bank pobierze  opłatę, równą kosztom administracyjnym związanym z udzieleniem odpowiedzi. Wniosek klienta nie będzie rozpatrywany do czasu wniesienia przez klienta stosownej opłaty.
 13. Właściwym dla Banku organem nadzoru w zakresie danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 14. W przypadku pytań dotyczących wniosku prosimy o kontakt z pracownikiem jednostki organizacyjnej Banku lub z Inspektorem ochrony danych pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .

Dokumenty