Skip to main content

FATCA

Bank Spółdzielczy w Poddębicach informuje, że jest instytucją zobowiązaną do przestrzegania Ustawy z dnia 9 października 2015 r. o wykonywaniu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA („Ustawa FATCA”). Zgodnie z w/w Ustawą na Bank Spółdzielczy w Poddębicach nałożony został obowiązek identyfikacji amerykańskiej rezydencji podatkowej Klientów Banku. Informujemy, że Bank Spółdzielczy nie świadczy usług doradztwa podatkowego ani prawnego w ramach procesu klasyfikacji FATCA. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości interpretacyjnych prosimy o kontakt ze swoim radcą prawnym / doradcą podatkowym.

Co to jest FATCA?

Reżim wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania pomiędzy Polską a USA na podstawie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki
w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA (Dz. U. z 2015 r. poz. 1647), wykonywanej przepisami ustawy z dnia
9 października 2015 r. o wykonywaniu Umowy (Dz.U. z 2015 r. poz. 1712) oraz rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy.

Ten akt prawny zobowiązuje instytucje finansowe (z krajów, które podpisały ze Stanami Zjednoczonymi, umowy międzynarodowe FATCA, w tym Polska) takie jak banki, towarzystwa ubezpieczeniowe, fundusze inwestycyjne, instytucje powiernicze prowadzące rachunki dla amerykańskich podatników do przekazywania (za pośrednictwem Ministerstwa Finansów) amerykańskim organom podatkowym informacji dotyczących tych rachunków.

Uwaga: obowiązek przekazywania przez Bank Spółdzielczy w Poddębicach informacji o rachunkach dotyczy tylko rezydentów podatkowych Stanów Zjednoczonych!

Klienci, którzy nie zostaną zidentyfikowani jako osoby fizyczne / podmioty podlegające FATCA, bądź złożą zgodnie z prawdą negatywne oświadczenie FATCA, nie muszą obawiać się, że jakiekolwiek dane dotyczące ich konta bankowego zostaną przekazane amerykańskim organom podatkowym.

Jaki jest cel FATCA?

Podstawowymi celami FATCA są:

  1. zapobieganie wykorzystywaniu przez amerykańskich podatników rachunków zagranicznych w celu uniknięcia opodatkowania zysków od inwestycji;
  2. umożliwienie amerykańskiemu Urzędowi Podatkowemu pozyskiwania informacji o zagranicznych inwestycjach amerykańskich rezydentów podatkowych;
  3. ograniczenie możliwości unikania opodatkowania przez amerykańskich rezydentów podatkowych i w rezultacie zwiększenie dochodów budżetu.

Czy każdy Klient musi zostać poddany identyfikacji pod kątem FATCA?

Tak, każdy Klient musi zostać poddany identyfikacji pod kątem FATCA. Sposób identyfikacji różni się w zależności od tego w czyim posiadaniu jest rachunek (Klient indywidualny/ instytucjonalny) oraz okresu, w jakim została podpisana umowa rachunku. Bank będzie stosował Procedurę identyfikacji poszczególnych Klientów zgodnie z założeniami opisanymi w Umowie międzynarodowej FATCA oraz Ustawie o wykonywaniu umowy FATCA z dnia 9.10.2015 r.

Jakie obowiązki spoczywają na Kliencie w związku z FATCA?

W związku z przestrzeganiem zapisów Ustawy FATCA, Bank zobowiązany jest do identyfikacji i weryfikacji Klienta pod kątem spełniania przez każdego Klienta przesłanek wskazujących na osobę amerykańską, nadania mu statusu osoby fizycznej lub podmiotu podlegającego FATCA oraz przekazania informacji o amerykańskim rachunku raportowanym właściwemu organowi.

Bank Spółdzielczy w celu realizacji obowiązków nałożonych na niego na podstawie Ustawy o wykonywaniu umowy FATCA oraz Umowy międzynarodowej FATCA jest zobowiązany do identyfikacji statusu Klienta. W związku z powyższym Klient obowiązany jest do:

  • przedłożenia Bankowi w wyznaczonym terminie oświadczenia FATCA;
  • przedłożenia Bankowi dodatkowych wyjaśnień i dokumentów wyłącznie w uzasadnionych wypadkach (w celu kompletnej weryfikacji jego statusu w razie zaistnienia wątpliwości co do prawidłowości oświadczenia);
  • terminowego informowania Banku o każdorazowej zmianie okoliczności oraz danych deklarowanych w oświadczeniu FATCA.

Jaki dokument powinien wypełnić Klient w ramach FATCA?

Standardowo jedyny dokument, jaki musi wypełnić Klient Banku Spółdzielczego w Poddębicach to oświadczenie FATCA.  Pracownik Banku poprosi o wypełnienie w/w oświadczenia w momencie podpisywania umowy o prowadzenie rachunków objętych FATCA.

W jakim terminie Klient powinien przekazać oświadczenie FATCA?

Umowa międzynarodowa wskazuje, że standardowo pozyskanie oświadczeń FATCA powinno następować w momencie otwierania rachunku.

Na jakiej podstawie prawnej Bank żąda od Klienta dokumentów związanych z FATCA?

Klient jest zobowiązany do przedstawienia oświadczeń oraz innych wymaganych przez Bank dokumentów na podstawie art. 19 ust. 5 Ustawy o wykonywaniu umowy FATCA. Zgodnie z tym samym zapisem, wszelkie oświadczenia są składane przez Klienta pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Co musi zrobić Klient w przypadku zmiany jego statusu FATCA?

W razie zmiany danych objętych oświadczeniem, Klient zobowiązany jest do powiadomienia Banku Spółdzielczego w Poddębicach o takiej zmianie.

Informacja na temat statusu Banku Spółdzielczego w Poddębicach w rozumieniu amerykańskiej ustawy FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act)

Foreign Account Tax Compliance Act (ustawa o ujawnianiu informacji o rachunkach zagranicznych dla celów podatkowych, dalej ,,FATCA”), ma na celu zobligowanie wszystkich zagranicznych instytucji finansowych (w tym Bank Spółdzielczy) prowadzących rachunki osób i podmiotów podlegających opodatkowaniu w USA, do przekazywania amerykańskim organom podatkowym (Internal Revenue Service - Urząd Skarbowy Stanów Zjednoczonych, dalej IRS) informacji dotyczących tych rachunków, pod rygorem obciążenia 30% podatkiem wszystkich płatności dokonywanych na rzecz Banku (oraz jego klientów) mających swe źródło w USA.

W celu uniknięcia sankcji obciążenia podatkiem klientów Banku Spółdzielczego w Poddębicach oraz wywiązania się z obowiązków nałożonych na Bank Spółdzielczy na mocy Umowy z dnia 7 października 2014 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA oraz towarzyszących Uzgodnień Końcowych (IGA), Bank Spółdzielczy w Poddębicach został zarejestrowany na portalu IRS, pod następującymi danymi: Bank Spółdzielczy w Poddębicach, GIIN – GYIEFR.99999.SL.616; uzyskując tym samym status Uczestniczącej Instytucji Finansowej (Registered Deemed-Compliant FFI).

Niniejsza wiadomość jest publikowana wyłącznie w celach informacyjnych.

 

OŚWIADCZENIE FATCA KLIENTA INDYWIDUALNEGO

OŚWIADCZENIE FATCA KLIENTA INSTYTUCJONALNEGO