Bank Spółdzielczy w Poddębicach

Centrala

ul. Łódzka 33
99-200 Poddębice
woj. łódzkie

tel.: 43 678-37-00
fax: 43 678-83-09

Adres Banku do doręczeń elektronicznych: AE:PL-98385-47513-IWICI-22

Formularz kontaktowy

Wyślij list. Wymagane jest wypełnienie wszystkich pół oznaczonych gwiazdką *.

Proszę wprowadzić imię i nazwisko
Wprowadź temat
Nieprawidłowy format adresu email
Niepoprawny format danych
Wprowadź treść

Bank Spółdzielczy w Poddębicach informuje Panią/Pana o przetwarzaniu danych osobowych stanowiących Pani/Pana własność zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej „RODO” ( Dz. Urz. UE. L z 2016 r., Nr 119, str. 1):

 1. Witryna Banku Spółdzielczego w Poddębicach zawiera formularz kontaktowy, który wymaga od użytkownika podania danych osobowych, takich jak imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu (opcjonalnie). Decyzja o wypełnieniu formularza kontaktowego i podaniu danych jest dobrowolna i należy do użytkownika.
 2. Administratorem Pani/ Pana danych osobowych będzie Bank Spółdzielczy w Poddębicach
  z siedzibą 99-200 Poddębice, ul. Łódzka 33, którego akta rejestrowe są przechowywane w Sądzie Rejonowym dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpisany do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000039404, NIP 828-00-03-209, REGON 000502919, dane kontaktowe Banku: tel. +48 43 678 37 00, adres e-mail: sekretariat@bspoddebice.pl .
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu obsługi formularza kontaktowego na podstawie wyrażonej zgody (podstawa z art. 6 ust 1 lit. a RODO).
Zobacz więcej
 1. Odbiorcą Pana/Pani danych osobowych będzie wyłącznie Bank Spółdzielczy w Poddębicach.
 2. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celu,
  w których dane te są przetwarzane. Po osiągnięciu zamierzonych celów przetwarzania, dane będą usuwane na podstawie przepisów prawa oraz zgodnie z obowiązującymi w Banku regulacjami.
 3. Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu:
  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. prawo sprostowania (poprawiania) swoich danych;
  3. prawo usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
  4. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
  5. prawo przenoszenia danych;
  6. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 4. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych możliwy jest pod adresem
  e-mail: iodo@bspoddebice.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby wskazany w ustępie 1.
 5. Zgłoszenia incydentów naruszenia ochrony Pani/ Pana danych osobowych można składać:
  1. osobiście we wszystkich placówkach Banku;
  2. pisemnie przesyłką pocztową w rozumieniu art. 3 pkt 21 ustawy z dnia 23 listopada 2012 – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2017 r., 1481 z późn. zm.) na adres: Banku Spółdzielczego
   w Poddębicach ul. Łódzka 33, 99-200 Poddębice lub na adres dowolnej placówki Banku;
  3. drogą elektroniczną na adres e-mail: incydentyodo@bspoddebice.pl ;
Wymagane pole
Odśwież Pole wymagane