Polityka w zakresie zapobiegania konfliktowi interesu

 
ZARZĄDZANIE KONFLIKTAMI INTERESÓW

W związku z obowiązkiem implementacji postanowień Rekomendacji 13 Rekomendacji Z Komisji Nadzoru Finansowego dotyczącej ładu wewnętrznego w bankach, wydanej
w październiku 2020 roku, w Banku Spółdzielczym w Poddębicach opracowano i wprowadzono  dokument pn. ,,Polityka w zakresie przeciwdziałania konfliktowi interesu” stanowiący Załącznik do Uchwały Zarządu 280/PZo/2020 z dnia 26.11.2020 r., zatwierdzony Uchwałą Rady Nadzorczej Nr 58/2020 z dnia 27.11.2020 r.

Konflikt interesów oznacza rzeczywiście występującą lub mogącą się pojawić sytuację, w której interesy osobiste (w szczególności biznesowe, finansowe, rodzinne) Członka Rady Nadzorczej Banku, Członka Zarządu Banku lub Pracownika Banku mogą kolidować z bezstronnym i obiektywnym wykonywaniem obowiązków służbowych lub naruszać interes Banku.

Wdrożenie i przestrzeganie zasad opisanych w powyższej Polityce ma na celu:

  • wskazanie okoliczności, które stanowią konflikt interesów lub mogą powodować jego powstanie,
  • określenie zasad zapobiegania konfliktowi interesów,
  • identyfikowanie oraz zarządzanie konfliktem interesów,
  • podniesienie poziomu świadomości w zakresie identyfikowania, unikania oraz ujawniania konfliktu interesów.

Członkowie Rady Nadzorczej Banku, Członkowie Zarządu Banku i Pracownicy Banku są zobowiązani do zgłoszenia możliwości wystąpienia potencjalnego lub rzeczywistego konfliktu interesów w Banku, a także do przeciwdziałania konfliktom interesów w Banku.

Rada Nadzorcza Banku i Zarząd Banku, zgodnie z Rekomendacją Z Komisji Nadzoru Finansowego dotyczącą ładu wewnętrznego w bankach zapewniają publiczne ujawnianie odpowiednich informacji dotyczących powyższej Polityki.

 

Polityka w zakresie zapobiegania konfliktowi interesu