Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Poddębicach

 

                                                                                  Członkowie Banku Spółdzielczego w Poddębicach

                                                                      
            Zarząd Banku Spółdzielczego w Poddębicach działając na podstawie § 23 ust 1 i § 34 ust 1 pkt. 6 Statutu Banku Spółdzielczego w Poddębicach uprzejmie zawiadamia, że dnia 06 czerwca 2022 roku odbędzie się

Z E B R A N I E  
P R Z E D S T A W I C I E L I

BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PODDĘBICACH

 

o godzinie 10 00   w   I terminie

o godzinie 11 00 w II terminie

Zebranie Przedstawicieli odbędzie się w Domu Weselnym Skorpion w Poddębicach przy
ul. Parzęczewskiej 24 z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Zebrania Przedstawicieli.
 2. Wybór członków Prezydium Zebrania Przedstawicieli:
  • Przewodniczącego Zebrania;
  • Sekretarza;
  • Mężów zaufania.
 3. Wybory Komisji:
  • Mandatowo - Skrutacyjnej;
  • odpowiedniości.
 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zebrania Przedstawicieli i zdolności do podejmowania uchwał.
 5. Przyjęcie Porządku Obrad Zebrania Przedstawicieli.
 6. Przyjęcie protokołu z Zebrania Przedstawicieli z dnia 24 maja 2021 r.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Obrad Zebrania Przedstawicieli.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Polityki zapewnienia odpowiedniości w składzie Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Poddębicach.
 9. Przedstawienie oceny Rady Nadzorczej stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego przez Bank Spółdzielczy w Poddębicach wraz z Raportem z oceny funkcjonowania polityki wynagradzania.
 10. Przedstawienie oceny odpowiedniości członków Zarządu.
 11. Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Spółdzielczego w Poddębicach za rok 2021 oraz informacja o stanie realizacji Strategii Działania.
 12. Przedstawienie kierunków działalności gospodarczej i społeczno – kulturalnej na rok 2022.
 13. Przedstawienie sprawozdania Komisji ds. odpowiedniości w sprawie przeprowadzenia oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Poddębicach.
 14. Sprawozdanie Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Poddębicach wraz z projektem podziału nadwyżki bilansowej za rok 2021.
 15. Przedstawienie sprawozdania finansowego za 2021 rok wraz ze sprawozdaniem niezależnego Biegłego Rewidenta.
 16. Informacja o realizacji wniosków polustracyjnych.
 17. Przedstawienie zmian w Regulaminie działania Rady Nadzorczej.
 18. Dyskusja.
 19. Podjęcie uchwał:
 • w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Banku Spółdzielczego w Poddębicach za 2021 rok,
 • w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego w Poddębicach za 2021 rok,
 • w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Poddębicach za 2021 rok,
 • w sprawie absolutorium dla Członka Zarządu, Prezesa Zarządu Pana Macieja Obrębskiego za okres od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.,
 • w sprawie absolutorium dla Wiceprezesa Zarządu Pani Aliny Karwackiej - Słomczewskiej za okres od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.,
 • w sprawie absolutorium dla Wiceprezesa Zarządu Pani Małgorzaty Sobczak za okres od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.,
 • w sprawie absolutorium dla Członka Zarządu Pana Krzysztofa Skórka za okres od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.
 • w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za rok 2021,
 • w sprawie zatwierdzenia „Kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej na 2022 rok”,
 • w sprawie oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Poddębicach,
 • w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Poddębicach,
 • w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie działania Rady Nadzorczej.
 1. Sprawozdanie Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej.
 2. Sprawy różne - wolne wnioski.
 3. Zamknięcie obrad Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Poddębicach.

        

Protokół z Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Poddębicach z dnia 24 maja 2021 r., roczne sprawozdanie finansowe wraz z opinią biegłego rewidenta (sprawozdanie z badania); projekty uchwał jakie mają być podjęte na Zebraniu Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Poddębicach znajdują się do wglądu
w sekretariacie Banku Spółdzielczego w Poddębicach ul. Łódzka 33.

W przypadku zwołania Zebrania Przedstawicieli w drugim terminie, w sposób i w czasie określonym w Statucie Banku, jest ono zdolne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych przedstawicieli.

 

                  Zarząd Banku Spółdzielczego

w Poddębicach