Informacja o zmianach w taryfach opłat i prowizji

Szanowni Państwo,

Bank Spółdzielczy w Poddębicach informuje, że począwszy od dnia 01.11.2020 roku ulega zmianie:

Jeżeli przed proponowanym dniem wejścia w życie zmian, posiadacz rachunku nie dokona wypowiedzenia umowy lub nie zgłosi sprzeciwu, uznaje się, że zmiany zostały przyjęte i obowiązują strony, od dnia wskazanego w zawiadomieniu o wprowadzonej zmianie.

Jednocześnie informujemy, że:

  • jeżeli przed proponowaną datą wejścia w życie zmian, posiadacz rachunku nie złoży sprzeciwu wobec tych zmian, zmiany obowiązują od dnia wskazanego w zawiadomieniu o wprowadzonej zmianie;
  • posiadacz rachunku ma prawo, przed datą wejścia w życie zmian, wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym bez ponoszenia opłat;
  • w przypadku, gdy posiadacz rachunku złoży sprzeciw i nie wypowie umowy, umowa wygasa z dniem poprzedzającym dzień wejścia w życie proponowanych zmian, bez ponoszenia opłat;
  • wypowiedzenie umowy lub złożenie sprzeciwu oznacza jedynie wypowiedzenie lub wygaśnięcie jej w części dotyczącej zindywidualizowanego rachunku, którego dotyczą zmiany wskazane przez Bank w zawiadomieniu, chyba że posiadacz rachunku wyraźnie zaznaczy w swoim oświadczeniu, iż wypowiada umowę w całości, z zastrzeżeniem, że w razie rozwiązania przez posiadacza rachunku części umowy dotyczącej rachunku, do końca okresu umownego strony związane są postanowieniami w brzmieniu obowiązującym przed wprowadzeniem zmian;
  • wypowiadając umowę lub składając sprzeciw posiadacz rachunku zobowiązany jest do zadysponowania środkami pieniężnymi zgromadzonymi na rachunku;
  • w przypadku niezadysponowania środkami pieniężnymi zgromadzonymi na rachunku lub nie złożenia dyspozycji w zakresie zadysponowania środkami pieniężnymi zgromadzonymi na rachunku, środki pieniężne zgromadzone na rachunku są, po rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy w całości lub w części dotyczącej rachunku bankowego, przeksięgowane na nieoprocentowany rachunek;
  • wypowiedzenie umowy lub złożenie sprzeciwu wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.